Pensjonsfondet og menneskerettigheter

05.09.2013: Før valget har FIAN Norge ønsket å finnet ut hvordan de politiske partiene stiller seg til Etikkrådet. Spørsmålene nedenfor er stilt alle partiene på stortinget, samt Miljøpartiet de grønne, Pensjonistpartiet, Rødt og Kystpartiet.

FIAN Norge er opptatt av at Statens pensjonsfond utland (SPU) investeringer ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene (MR). I dag har ikke Etikkrådet kapasitet eller mandat til å gå inn i de mange enkeltbedrifter der det kan tenkes at MR-brudd kan forekomme. Flere av partiene som har besvart undersøkelsen sier de vil styrke Etikkrådet. Krf er mest konkrete med en liste med forslag. Høyre mener uttrekk er en så viktig beslutning at den skal ligge til departementet og ikke delegeres til Etikkrådet, tross at samme etiske vurdering før investeringen gjøres ligger på et annet bord.

Vi spurte:

A – Bør Etikkrådet til SPU styrkes? Ja/nei?

B – Bør alle rådets anbefalinger offentliggjøres?

C – Ønsker dere å styrke rådet på andre måter?

 

ABør Etikkrådet til SPU styrkes?

Ja

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Senterpartiet

Arbeiderpartiet

Miljøpartiet de grønne

Kristelig folkeparti Kystpartiet

Rødt

 

Nei

Ubesvart

Høyre

Fremskrittspartiet

Pensjonistpartiet

 

BBør alle rådets anbefalinger offentliggjøres?

Ja

Kystpartiet

Rødt

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Arbeiderpartiet

Miljøpartiet de grønne

Kristelig folkeparti

Nei

Ubesvart

Høyre

Senterpartiet

Fremskrittspartiet

Pensjonistpartiet

 

 

CØnsker dere å styrke rådet på andre måter? Kystpartiet – Kystpartiet er positiv til andre relevante måter å styrke rådet på.Rødt – Ubesvart 

Venstre – Ja. Venstre vil blant annet at SPU og Etikkrådet i større grad enn i dag skal inkludere problemstillinger klima- og miljøhensyn som en del av vurderingsgrunnlaget for etiske investeringer.  Venstre vil investere en større del av Oljefondet (SPU) i klimavennlige prosjekter i utlandet. Det er et paradoks at SPU har investert i aksjer for over 14 mrd. kroner i selskaper som er involvert i regnskogshugging, noe som betyr at det investeres mer i selskaper som ødelegger regnskog, enn det investeres gjennom bistandsbudsjettet for å bevare regnskog. Derfor mener Venstre at det er nødvendig å gjennomgå de etiske retningslinjene for SPU med sikte på at investeringene ikke skal bidra til irreversibelt tap av naturmangfold.

 

Sosialistisk Venstreparti – SV var pådrivere for opprettelsen av de etiske retningslinjene og Etikkrådet, og vi mener dette arbeidet bør styrkes. Samtidig er det viktig at arbeidet med etikk og ansvarlige investeringer styrkes også i selve eierskapsutøvelsen av fondet. På den måten vil vi større grad unngå at fondet investerer i selskaper som bryter med retningslinjene, i stedet for at Etikkrådet kommer inn i etterkant. Regjeringen har satt ned et strategiråd som skal se på helheten i denne forvaltningen, og anbefalingene kommer i  en rapport til høsten. Det vil da være naturlig å på nytt vurdere om Etikkrådet har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp alle sine oppgaver i takt med at fondet vokser.

Det er vår klare linje at så mye som mulig av arbeidet i både Statens pensjonsfond og Etikkrådet skal være offentlig tilgjengelig. Samtidig er det usikkert om offentliggjøring av alle rådets anbefalinger er riktig vei å gå. Rådet har en viktig rolle i å endre selskapers politikk til det bedre. Dette er et forbedringsarbeid som vil vanskeliggjøres hvis det samtidig offentliggjøres at Etikkrådet legger press på selskapene det gjelder.

 

Senterpartiet – For Senterpartiet er det viktig at SPUs investeringer er etisk forsvarlige, heter det i vårt partiprogram for 2013 – 2017.  Ut fra dette er partiet positive til en styrking av Etikkrådet.

Forvaltningen av SPU ble behandlet i Stortinget denne våren.  Senterpartiet støttet i denne sammenheng et arbeid for å sikre mest mulig åpenhet om forvaltningen av fondet og om Etikkrådets arbeid.  Det er viktig at behandlingstiden i saker om uttrekk blir kortest mulig. Vi er kjent med at regjeringen har gitt et strategiråd for SPU  i oppdrag å lage en rapport med overordnet strategi for ansvarlig investeringspraksis. Her vil bl.a. ressursene som Etikkrådet disponerer bli vurdert.  Strategirådets rapport vil bli lagt framhøsten 2013 og gi oss et bedre grunnlag for å ta konkret stilling til spørsmålet om på hvilke områder Etikkrådet bør styrkes.

 

Høyre – KrF ble stående alene om sitt forslag om å tilføre Etikkrådet mer ressurser. Ansvaret for utelukkelse fra SPU tilligger Finansdepartementet. Høyre mener at det er såpass viktig beslutning at den skal ligge til departementet og ikke delegeres til Etikkrådet.

 

Arbeiderpartiet – Det er viktig at Etikkrådet har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre sitt arbeid. Regjeringen har gitt Strategirådet for SPU i oppdrag å legge fram en rapport om fondets overordnede strategi på feltet ansvarlige investeringer. Rådet skal i sin rapport blant annet vurdere hvordan de samlede ressursene og kompetansen i Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank best kan utnyttes for å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer.

 

Miljøpartiet de grønne – Vi mener Etikkrådet må tilføres større ressurser slik at de i større grad enn i dag kan avdekke brudd på de etiske retningslinjene til SPU, og myndighet til å trekke fondet ut av selskaper som bryter med disse. I tillegg ønsker De Grønne å gi SPU et eksplisitt juridisk mandat til å støtte en bærekraftig, global utvikling. Alle anbefalingene bør offentligjøres.

 

Kristelig folkeparti – Det er viktig at det praktiseres en stor grad av åpenhet om fondets strategier, resultater og forvaltning. Det er avgjørende å sikre god forankring for å oppnå tilslutning om måten vår felles formue spares og forvaltes på. Samtidig er kan det være tilfeller der innsyn bør begrenses, f.eks. på grunn av børssensitiv informasjon.

- Fondet må forvaltes ut fra etiske retningslinjer og med mål om lav risiko og høy avkastning. KrF mener målet om stor avkastning ikke må gå på bekostning av målet om at fondet ikke skal bidra til brudd på menneskerettighetene eller store miljøødeleggelser.

- Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland må få tilført flere ressurser slik at de kan kontrollere større deler av investeringene, og eierskapet i selskaper verden over må brukes aktivt for å påvirke selskapene positivt.

- Det er nødvendig med en bred gjennomgang av forvaltningen av de etiske retningslinjene i SPU for å kunne identifisere nødvendige tiltak for at etikkforvaltningen skal kunne holde tritt med veksten i fondet.

- Finansdepartementet og Norges Bank bør fortsatt benytte seg av både uttrekk og aktivt eierskap i etikkarbeidet, men kan med noen grep gjøre forvaltningen bedre og mer effektiv.

- I tillegg til dagens retningslinjer for investeringer i selskaper, bør det lages retningslinjer som skal gjelde fondets investeringer i statsobligasjoner. Slike investeringer må være ansvarlige og ikke hindre utvikling.

- KrF ønsker også å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland, med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, men med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder. Programmet bør ha en samlet investeringsramme på minst 20 milliarder kroner, og på sikt 1 prosent av SPU. Investeringer gjennom dette programmet skal ikke regnes inn som en del av bistandsprosenten.

- For å bidra til å redusere klimautslippene, bør det også etableres et investeringsfond med formål om å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi.

 

Fremskrittspartiet – Ubesvart

 

Pensjonistpartiet – Ubesvart

 

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.