Sterkere rettigheter, men ikke for alle

En undersøkelse FIAN Norge har gjort viser alle stortingspartiene ønsker å styrke barns rettighetsvern, mens de er mer tilbakeholdende i forhold til voksne. Frp har ikke svart.partier

Av Tom Henning Bratlie

29.08:2013: I en undersøkelse FIAN Norge sendte på epost til de politiske partiene i april, ønsket vi å finne ut hvilket internasjonalt rettsvern for enkeltpersoner de mener Norge bør støtte. Partiene ble bedt om å si hva de mente om å innføre en klagerett til både Barnekonvensjonen og Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Begge konvensjonene skal sikre retten til mat. (Barnekonvensjonens artikkel 24 og 27, og ØSK artikkel 11.)

Land med større menneskerettighetsutfordringer enn Norge støtter seg på Norges tilbakeholdne holdning til ratifisering, når de ikke ratifisere selv.

I tillegg til stortingspartiene ble Pensjonistpartiet, Miljøpartiet de grønne, Kystpartiet og Rødt spurt. Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet har ikke besvart undersøkelsen.

Vi spurte:

1a. Vil deres parti gå inn for en ratifisering av klageprotokollene til ØSK og Barnekonvensjonen?

Her svarte samtlige partier ja.

Vi ba videre om nyanser, og spurte:

1.b Hvorfor/hvorfor ikke?

Her dukker det opp en del forbehold. Bare Miljøpartiet de grønne sier et klart ja til at begge klageprotokollene skal ratifiseres, mens Høyre utdyper sitt ja i forrige spørsmål med å si at de ikke har tatt stilling til noen av dem. De øvrige partiene ser ut til å være for at barn skal kunne få en klagerett til FN, men at denne retten ikke er like selvsagt for den øvrige befolkningen.

Partienes egne utdyping:

1.b Hvorfor/ hvorfor ikke?

Venstre – Alle konvensjoner som sikrer menneskerettighetene er viktige. Venstre mener at internasjonale rettigheter og konvensjoner både må ratifiseres og at det sikres reelle klagemuligheter. I 2012 fremmet Venstre forslag om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, se her. De øvrige opposisjonspartiene stilte seg bak forslaget, men endret det sammen med regjeringspartiene i utenrikskomiteen, der Venstre ikke er medlem. Venstre var derfor alene om å stemme for tilleggsprotokollen.

Sosialistisk Venstreparti – Vi er i utgangspunktet positivetil ratifisering av tilleggsprotokollen, men har ikke tatt stilling til saken ennå. SV har programfestet at vi ønsker å ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn klagerett direkte til FN. Dette er et viktig verktøy for å håndheve konvensjonens bestemmelser. Norge har sammen med de andre nordiske landene vært pådrivere for barnekonvensjonen. Derfor er det også viktig hvordan Norge forholder seg til tilleggsprotokollen.

Senterpartiet – Senterpartiet sier i sitt program for 2013 – 2017 at FN’s rettighetsfokus er en viktig motvekt mot økonomiske fokus i andre organisasjoner. Senterpartiet ønsker derfor FN som sterkere aktør på flere områder. Når det gjelder tilleggsprotokollen om individklagerett til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, har Senterpartiet ikke tatt stilling til dette. Vi er kjent med at regjeringen har fått utredet spørsmålet og at det er ulike vurderinger av om spørsmålet om rettigheter knyttet til ØSK er egnet til individklagebehandling. Senterpartiet støttet vedtaket som ble fattet av Stortinget 21. juni i år hvor regjeringen blir bedt om å legge fram sak om ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. Tilleggsprotokollen innfører en ny klagemekanisme til landenes oppfølging av barnekonvensjonen. Også denne saken er utredet etter oppdrag fra regjeringen og er nå til høring. Saken ventes derfor lagt fram for Stortinget i løpet av høsten. Senterpartiet er prinsipielt positive til å sikre barns klageadgang til myndighetsutøvelse og dette vil også måtte gjelde oppfølging av de rettigheter som følger av barnekonvensjonen. Vi vil imidlertid ta endelig stilling til saken etter høringsrunden som nå pågår.

Høyre – Protokollen er ikke ratifisert av Norge pr. dag. Høyre har ikke tatt stilling til protokollen, men vil vurdere eventuell ratifisering på normalt vis.

Arbeiderpartiet – Arbeiderpartiet vil ta endelig stilling til ratifisering av klageprotokollene til Barnekonvensjonen og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter så snart høringssvarene foreligger.

Kristelig folkeparti – Vi er grunnleggende positive til styrkning av menneskerettighetene. Barnekonvensjonen er et viktig virkemiddel i denne kampen. Ved å ratifisere kan Norge bidra til å styrke barns rettigheter internasjonalt, og samtidig øke fokuset på situasjonen til asylbarn og andre utsatte grupper i Norge. Når det gjelder ØSK har vi ikke konkludert da det er nødvendig med ytterligere konkretiseringer rundt konsekvensene av en eventuell ratifisering.

Miljøpartiet de grønne – De Grønne er opptatt av å styrke de økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettighetene på lik linje med de politiske og sivile i folkeretten, og mener det er viktig å få på plass en klagemekanisme slik en allerede har når det gjelder lignende konvensjoner. Vi er også opptatt av å styrke barns rettigheter og beskytte dem fra utnytting og overgrep i væpnede konflikter, og ønsker derfor å ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen.

Rødt – Rødt ser på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som viktige elementer i menneskerettighets-konvensjonene. Norge bør markere utad at vi vektlegger dette.

Kystpartiet – ubesvart

 

Fakta om konvensjonene (kilde www.fn.no):

ØSK:

Vedtatt i FN 1966

Ratifisert av Norge i 1972

Trådte i kraft i 1976

Tilleggsprotokollen trådte i kraft i mai 2013, uten Norges deltagelse.

Ratifisert av 160 nasjoner

Ikke ratifisert av bl.a. Suadi-Arabia, Oman, Mosambik og Botswana.

USA, Cuba og Sør-Afrika er blant nasjonene som vurderer ratifikasjon.

 

Barnekonvensjonen:

Vedtatt i FN 1989

Ratifisert av Norge i 1991

Trådte i kraft i 1990

USA har trukket seg fra avtalen.

Somalia vurderer ratifikasjon.

Ratifisert av resten av verden.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.