Årsmelding

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. Året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

FIANaarsmelding2012framside

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Ute i verden har ikke situasjonen for verdens sultende og underernærte blitt mye bedre. Matprisene på verdensmarkedet har falt noe tilbake, etter de rekordhøye nivåene 2009-11. Sultsituasjonen har imidlertid ikke bedret seg mye siden i fjor, fremdeles er det 20 land i verden som har alvor- lige nivåer av sult og underernæring.

Det er kanskje spesielt bemerkelsesverdig at et av disse landene er Haiti, som ligger sentralt i det Karibiske hav, og som etter jordskjelvet i 2010 har blitt utsatt for de aller fleste av verdens nødhjelpsorganisasjoner, inkludert FN og USAID. Det viser kanskje at et ødelagt miljø og et rasert landbruk ikke lar seg rette opp gjen- nom nødhjelp? Imidlertid finnes det også gode eksempler på land i de se- nere år som trosser naturgitte forhold og manglende kapasitet innen for- valtning og infrastruktur. Gjennom å bygge på en forsvarlig utnyttelse og regenerering av naturkapitalen, og ved å gi befolkningen et minimum av fred og utdanning, greier de å snu en negativ utvikling og oppfylle befolkningens rett til riktig og nok mat.

I mange av de Minst Utviklede Landene (MUL) opplever man i dag en svært rask økonomisk vekst, riktig nok fra et veldig lavt nivå. I mange land og regioner opplever man en økende forståelse for nytten av å bruke retten til mat som et hjelpemiddel for å forbedre matsikkerhetsstrategier. Mer bekymringsverdig er det at land

som har kommet seg over de største fattigdomsutfordringene, og som har bygget opp en forvaltning og et retts- system som skal garantere for oppfyllelsen av menneskerettighetene, opplever at sult og fattigdom fremdeles preger landet. India, hvor FIAN Norge og FIAN India har et viktig samarbeid, er nesten halvparten av alle barn underernærte. Dalitene, de kasteløse, og urfolk utgjør størstedelen av dem som ikke får sine rettigheter oppfylt.

Det betyr at det er et stort behov for en organisasjon som FIAN India, og at vårt samarbeid med våre partnere i India må fortsette. I 2012 gjennomførte FIAN Norge en evaluering av FIAN Uttar Pradesh. Denne viste svakheter i organisasjonen som var ukjente for oss. Planen om å bruke året til å utforme en søknad om et nytt 3-årig samarbeid med Norad med hovedvekt på aktiviteter i India måtte utsettes. Tiden blir brukt til å legge et bedre grunnlag for samarbeidet i årene som kommer. I løpet av 2013 planlegger vi å utarbeide gode planer for å bygge en slagkraftig organisasjon i hele India, samtidig som vi ekspanderer noe i andre land.

Les resten av årsmeldingen inkludert styreleder Arvid Solheims vurderinger ved å laste ned årsmeldingen i pdf her.

 

2011: FIAN 25 år!

2011 var et viktig år i FIAN sin historie, i og med at det var 25 år siden FIAN ble stiftet. Fra en beskjeden start i Tyskland, har organisasjonen spredd seg til 18 land. Det finnes også ressurspersoner i en rekke land, spesielt i Afrika, som jobber for å etablere nasjonale foreninger. Norge var raskt ute med å starte FIAN Norge.

I dag kan vi se tilbake på en langsom konsolidering og vekst i organisasjonen. Vi kan være stolt av en administrasjon med to ansatte, som kan ha FIAN Norge som sin trygge arbeidsplass. Et ønske har det nok vært å vokse raskere opp gjennom årene, og få større ressurser slik at vi kunne gjøre en enda større innsats. Vi har vokst litt og litt, og har greid å bygge en liten, men interessert medlemsmasse. Vi er i vekst!

Med små midler gjør FIAN en liten, men betydelig innsats for fattigfolk som må kjempe hver dag for et verdig liv. Det er i India alene hundrevis av millioner mennesker som hver dag ikke får oppfylt sin soleklare rett til ordentlig ernæring. Den menneskeretten vil FIAN Norge være med å kjempe for, sammen med FIAN India, FIAN Nepal og andre organisasjoner som kjemper for retten til mat. Det har vi gjort i 25 år, og vi skal gjøre en enda sterkere innsats i de neste 25 årene!

Les hele årsmeldingen for FIAN Norge i 2011 her.

2010: Fortsatt vekst viktig for FIAN

Årsmelding 2010

Årsmelding 2010

FIAN Norge fokuserte mye av sin innsats i 2010 på fenomenet landran, eller landgrabbing som man sier på engelsk. Begrepet landran brukes når utenlandske eller nasjonale interesser skaffer seg kontroll over større landområder, for å dyrke mat eller biodrivstoff. I de senere årene har vi sett at dette foregår i et stadig sterkere tempo, inspirert av stigende priser på mat og biodrivstoff på markedet. Oftest skjer dette med godkjenning av nasjonale myndigheter, på bekostning av lokalbefolkninger som rammes når de mister adgangen til områder de har brukt, noen ganger i generasjoner.

Det sies at spesielt Afrika har mye underutnyttete eller ubrukte landområder, men i realiteten har så godt som alle landområder en eller annen bruksform selv om det ikke er dyrket. Det kan være til beite, eller kanskje for samling av ved, byggematerialer og ville vekster. Samtidig er eiendomsforholdene ofte uklare, og tradisjonelle bruksrettigheter er ikke skrevet ned. Når det da kommer kapitalsterke krefter utenfra, gjerne med politiske kontakter i hovedstaden, har lokalbefolkningen lett for å bli satt til side. I mange graverende, veldokumenterte tilfeller har lokalbefolkninger blitt fordrevet fra sitt jordbruksland og sine hjem, uten noen form for kompensasjon. I følge en rapport fra Verdensbanken ble det bare i 2009, undertegnet kontrakter som involverte 45 millioner hektar solgte eller bortleide landområder. Det er en enorm stigning fra tidligere år.

Utenlandske investeringer

FIAN er ikke prinsipielt imot utenlandske investeringer i utviklingsland. Vi har sett at mange steder leder etablering av moderne farmer eller gartnerier til at det skapes arbeidsplasser og økonomisk aktivitet som skaper vekst i et lokalsamfunn og eksportinntekter til landet. Det vi imidlertid er svært skeptiske til er at det for tiden kan se ut som det er et kappløp for å skaffe seg kontroll over matjorda i en verden der mat blir en stadig mer kostbar og etterspurt ressurs. Og vi vet at når sterke krefter opptrer, er det fattigfolk som får lide, og menneskerettighetene blir brutt. Da er det viktig at FIAN og andre organisasjoner engasjerer seg. Viktigst er det at lokale krefter og organisasjoner bygges, som kan organisere de fattige og underpriviligerte slik at de selv kan forsvare sine menneskerettigheter.

India vokser

 

FIAN i India har vokst seg sterke og har oppnådd mange seire, som du kan lese om andre steder i denne rapporten. De trenger imidlertid fortsatt støtte fra oss, og FIAN Norge er glade for at vi har fått innvilget en treårig samarbeidsavtale med Norad, som gjør at FIAN India kan være sikre på støtten fra Norge i tre år framover.

FNs agenda

 

Fordi landran har utviklet seg til å bli en slik trussel, har FIAN Norge involvert seg i arbeidet i FAO (FNs landbruksorganisasjon) med de så kalte Voluntary guidelines for Land Tenure. Det er et arbeid som pågår for å fremforhandle et sett med retningslinjer som (svakere) land kan bruke i møte med interesser som ønsker landområder. Vi har også bidratt aktivt i arbeidet med å styrke Verdens matsikkerhetskomité (Committee on Food Security). Dette arbeidet ble kronet med seier i september 2011, da FAO vedtok et helt nytt regime for komitéen. Den har fått et utvidet mandat, utvidet representasjon, og ikke minst har sivilsamfunnet fått god adgang til all informasjon og møterett i alle viktige møter. CFS har ansvaret for å koordinere det internasjonale arbeidet for å øke matsikkerheten og sikre retten til mat, og vi har stor tro på at nyordningen vil bety en reell forbedring. Kanskje vil det kunne bidra til at man ved tusenårsmålenes “utløp” i 2015 kommer litt nærmere FNa tusenårsmål 1, som blant annet sier at man skal halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen. Det tallet har imidlertid gått opp de siste årene, ikke minst etter at matkrisa slo inn over verden i 2008. Antallet sultende i verden i dag anslås til 930 millioner mennesker, og det tallet har gått betydelig opp siden tusenårsmålene ble vedtatt i 2000.

FIAN vokser

 

En sterkere innsats er nødvendig i årene som kommer, både humanitært, langsiktig landbruksstøtte, opplæring og ikke minst når det gjelder å organisere folk for å forsvare sine menneskerettigheter. Her er det FIAN har sin plass, og vi arbeider utrettelig med de begrensede ressuser vi har til rådighet for å styrke menneskerettighetene generelt, og retten til mat spesielt.

Arbeidet som FIAN Norge gjør er er svært viktig, og selv om vi er små har vi gode resultater. FIAN Norge arbeidet i 2010 både direkte med støtte til og samarbeid med FIAN-organisasjoner i India, Nepal og Brasil, vi arbeidet politisk overfor norske myndigheter for at de skal sette arbeidet for retten til mat høyere opp på dagsorden og vi oppnådde god synlighet i media for våre saker, på tross av veldig knappe ressurser.

I 2011 og årene som kommer, vil det være en viktig prioritering for FIAN Norge å vokse seg størrre – flere medlemmer gir større påvirkningskraft. Dette første året som styreleder i FIAN Norge har gitt meg stor optimisme for at vi skal greie å styrke organisasjonen, og få større gjennomslag for vårt arbeid mot sult og underernæring og for retten til mat. Jeg er veldig takknemlig for all den støtte vi får fra medlemmene, og for midlene vi får fra Norad, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i 2011.

Med solidarisk hilsen

Arvid Solheim, styreleder

Les hele årsmeldingen for FIAN Norge 2010 her.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.