Vår pensjon – andres lidelse

Av Tom Henning Bratlie

Goldcorp er et av verdens største selskaper på utvinning av gull og driver blant annet gruveanlegget Marlin, i Guatemala, i hovedsak en åpen gruve, et såkalt dagbrudd. Marlin-gruven har vært kontroversiell fra starten i 2005.

Goldcorp er et av verdens største selskaper på utvinning av gull og driver blant annet gruveanlegget Marlin, i Guatemala, i hovedsak en åpen gruve, et såkalt dagbrudd. Marlin-gruven har vært kontroversiell fra starten i 2005. Foto lånt fra mimundo.org

10.11.2011: Gjennom Statens pensjonsfond utland (SPU) blir rundt 3000 milliarder norske kroner fra oljevirksomheten investert i over 8000 ulike utenlandske selskaper. Fondets verdi øker i et voldsomt tempo. På pensjonsfondets nettsider kan vi lese: ”Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom ansvarlig forvaltning av fondet. Vår eierskapsutøvelse skal bidra til god selskapsstyring og fremme høye sosiale og miljømessige normer i selskapene vi investerer i.” Finansdepartementet har varslet at Norge skal være et foregangsland innen ansvarlige investeringer i statlige pensjonsfond, men SPU har investert i en rekke selskaper som blir anklaget for brudd på menneskerettighetene og andre grunnleggende etiske retningslinjer. Det er Norges Bank Investment Management (NBIM) som daglig forvalter våre oljemilliarder og som er pålagt å sikre høyest mulig avkastning.

NBIM har dessuten ansvaret for den såkalte aktive eierskapsutøvelsen. Det er imidlertid unndratt offentlighet hvorvidt de er i dialog med noe selskap med hensyn til å påpeke og påvirke negativ adferd i positiv retning, hvordan selskapet responderer på dette og hvor lenge dialogen har pågått.

Goldcorp is the fastest-growing, lowest-cost senior gold producer, with operations and development projects in politically stable jurisdictions throughout the Americas.

Goldcorp Inc. is the fastest-growing, lowest-cost senior gold producer, with operations and development projects in politically stable jurisdictions throughout the Americas.

SPUs aksjepost i det kanadiske selskapet Goldcorp utgjør om lag 1,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer en eierandel på 0,56%. Goldcorp er et av verdens største selskaper på utvinning av gull og driver blant annet gruveanlegget Marlin, i Guatemala, i hovedsak en åpen gruve, et såkalt dagbrudd. Marlin-gruven har vært kontroversiell fra starten i 2005. I 2008 besøkte det etiske rådet i de svenske pensjonsfondene Guatemala for å undersøke anklagene om at selskapets virksomhet skulle være i strid med grunnleggende rettigheter. De konstaterte at det var stor sannsynlighet for at det ble begått brudd på menneskerettighetene, og engasjerte det kanadiske konsulentfirmaet On Common Grounds (OCG) for å utarbeide en uavhengig rapport. OCGs rapport konkluderte med at det var begått flere brudd på menneskerettighetene i forbindelse med prosjektet. Blant annet ble urbefolkningen i området, mam-folket, ikke konsultert før gruven ble åpnet. Det er et direkte brudd på ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter. Det ble også avdekket at protester ble møtt med vold og trusler.

Den Inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen anbefalte i 2010 at gruva burde stenges på grunn av de samme årsakene som OCG viste til i sin rapport. Samme år rapporterte også FNs spesialrapportør på urfolks rettigheter, James Anaya, om at urfolkenes rettigheter ikke var blitt ivaretatt i forbindelse med Goldcorps virksomhet i Guatemala.

Flere uavhengige organisasjoner har bekreftet store konsentrasjoner av tungmetaller i drikke- og grunnvann i området rundt gruva, og at det som følge av dette er blitt rapportert om en kraftig økning i forekomsten av alvorlige hudsykdommer og fordøyelsesproblemer hos lokalbefolkningen.

I 2004 etablerte Finansdepartementet «Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland». Rådet skal identifisere selskaper som bryter med fondets etiske retningslinjer, og basert på grundig dokumentasjon kan de komme med tilråding om utelukkelse av selskaper som driver en uakseptabel virksomhet. Prosessen før en eventuell utelukkelse er svært tidkrevende og kan ta flere år. Med hensyn til å unngå potensielt tap i de investeringene man har foretatt i et gitt selskap blir det ikke offentliggjort hvilke selskaper som er under Etikkrådets lupe før NBIM faktisk har avviklet eierskapet i selskapet.

I følge rådsmedlem Gro Nystuen i Etikkrådet, er Goldcorp ”absolutt et selskap vi har på radaren”. Det er forsåvidt gode nyheter, og vil innebære at Etikkrådet kommuniserer sine bekymringer og kritiske spørsmål til Goldcorp. Det er imidlertid en utfordring at det er for liten åpenhet omkring både Etikkrådet og NBIMs arbeid for å sikre at avkastningen av våre oljepenger skjer på en etisk forsvarlig måte.

Både FIAN Norge og Amnesty International krever en mer proaktiv investeringsstrategi og at SPU styrker positiv filtrering til å gjelde flere områder enn det som i dag er tilfellet, slik at selskaper som Goldcorp aldri blir en del av pensjonsfondets portefølje. NBIM  må dessuten pålegges å gi langt mer detaljert informasjon enn i dag om hvordan det aktive eierskapet utøves.

Opprop:

Pensjonsfondet ut av Goldcorp!

23.02.2012: I 2004 startet det kanadiske gruveselskapet Goldcorp utbygging av Marlin-gruva i Guatemala, i San Miguel Ixtahuacán og Sipakapa. Året etter startet utvinning av gull og sølv. Flere uavhengige organisasjoner har bekreftet store konsentrasjoner av tungmetaller i drikke- og grunnvannet i området rundt gruva. Som følge av dette er det rapportert om en kraftig økning i forekomsten av alvorlige hudsykdommer og fordøyelsesproblemer hos lokalbefolkningen. Det er også avdekket at protester blir møtt med vold, trusler og til og med drap.

Den Inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen anbefalte i 2010 at gruva burde stenges på grunn av disse forholdene. Samme år rapporterte FNs spesialrapportør på urfolks rettigheter, James Anaya, om at urfolkenes rettigheter ikke var ivaretatt i forbindelse med Goldcorps virksomhet i Guatemala.

FIAN mener det er uverdig at den norske pensjonen sikres gjennom at andre blir påført lidelser og død. Derfor krever vi at norske myndigheter sørger for at: pensjonsfondet trekker seg ut av Goldcorp.

Jeg støtter FIANs opprop:

Name:

E-mail address:

Do not display name on website:

xxxxxxxx,

Dorthe Westgaard,

Johanne Ligaard,

Karoline Bjerga,

Trond Andresen,

Liv Margarete Aastorp,

Maria Sørlie Berntsen,

Anniken Storbakk,

Eivind Breidlid,

Live Øverlier,

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.